Đề thi chất lượng kỳ 2 lớp 10 THPT Liên Hà - Hà Nội, 2007

administrator

Administrator
'''Câu 1''' ''(2,5 điểm)''
[TEX]frac{1}{2x^2 - 5x + 2} \ge \frac{3}{2 -x}[/TEX]

2) Giải hệ bất phương trình
[TEX]2x^2 - 3x - 2 \ge 0 \\ x^2 - 4x +3 \le 0 \[/TEX]
[TEX]2x^2 - 3x - 2 \ge 0 \\ x^2 - 4x +3 \le 0 \[/TEX]
 

administrator

Administrator
'''Câu 3''' ''(3 di?m)''


1) Cho dãy s? li?u th?ng kê: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Phuong sai c?a các s? li?u th?ng kê dã cho là

|A. 1|B. 2|C. 3|D. 4

2) Gi?i các phuong trình
[TEX]sqrt{x + 2} = 3x - 4[/TEX]
[TEX]frac{x^2 - 3x + 2}{\sqrt{x^3 + 8}} = \frac 3 2[/TEX]

'''Câu 4''' ''(3,5 di?m)''Trên m?t ph?ng t?a d? ''Oxy'' cho ba di?m ''A''(-1;2), ''B''(2;-1), ''C''(5;4).

1) Vi?t phuong trình tham s?, chính t?c, t?ng quát c?a du?ng th?ng ''AB''.

2) Tính góc c?a hai du?ng th?ng ''AB'' và ''AC''.

3) Tìm t?a d? di?m ''H'' trên du?ng th?ng ''AB'' sao cho do?n th?ng ''CH'' ng?n nh?t.
 
Bên trên