Đặt khung Smilies xuống dưới khung post bài

administrator

Administrator
Staff member
Tìm ở editor_toolbar_on template:

Mã:
<tr valign="top">
<td class="controlbar" width="100%" style="padding-right:8px"><textarea name="message" id="{$editorid}_textarea" rows="10" cols="60" style="width:100%; height:{$editor_height}px" tabindex="1" dir="$stylevar[textdirection]">$newpost[message]</textarea></td>
<!--width:$stylevar[messagewidth]-->
<if condition="$smiliebox"><td class="controlbar">$smiliebox</td></if>
</tr>

Thay bằng:
Mã:
<tr valign="top">
<td class="controlbar"><textarea name="message" id="{$editorid}_textarea" rows="10" cols="60" style="width:$stylevar[messagewidth]; height:{$editor_height}px" tabindex="1" dir="$stylevar[textdirection]">$newpost[message]</textarea></td>
</tr>
<if condition="$smiliebox">
<tr>
<td class="controlbar">$smiliebox</td></td>
</tr>
</if>

Sưu tầm:

làm sao cho khung smile xuống dòng theo ý muốn?

Vào Admincp -> vBulletinOption -> Message Posting Interface Options

rồi chỉnh ở mục Smiliebox Smilies Per Row thành số smilie bạn muốn hiện ở 1 dòng, tầm 14 -> 16 là đẹp.
 
Bên trên