đáp án đề thi tốt nghiệp hóa 2010...new..mã đề 925

khánh lộc

---> xã hội trắng
đề thi:đáp án đề 925
1b
2a
3d
4a
5d
6d
7d
8b
9b
10c
11a
12a
13a
14d
15a
16a
17b
18d
19c
20c
21c
22b
23b
24b
25c
26d
27a
28b
29b
30a
31a
32a
33d
34c
35b
36b
37c
38b
39c
40d
 
Bên trên