DAnh Sách nhạc của Lil Shady

Trjker

I'm Nigga =))
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/34/05/freemp3/sadilee2006+coloroflife.mp3 color of life .
download Video : http://www.mediafire.com/download.php?z4xmmo2ctby or http://www.youtube.com/watch?v=UxmlXRLBsLY
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/32/06/freemp3/sadilee2006+po0rcat.mp3 poorkat
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/35/06/freemp3/sadilee2006+mamamahangel.mp3 mama mah angel ft Cwalk
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/35/06/freemp3/sadilee2006+thanks.mp3 thanks
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/30/06/freemp3/sadilee2006+suluachon.mp3 sự lựa chon ft Kyo , Lil Style check clip http://www.youtube.com/watch?v=23yYXpChrsw
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/31/02/freemp3/sadilee2006+dieut0jnghi.mp3 điều tôi nghĩ
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/31/04/freemp3/sadilee2006+d0jem.mp3 đợi em ft lee7
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/26/05/freemp3/sadilee2006+emosantaboiiii.mp3 emo santa boiiii
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/32/04/freemp3/sadilee2006+k0dckh0c.mp3 ko đc khóc demo
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/34/04/freemp3/sadilee2006+th0jbye.mp3 thôi bye ft. Won , Lil Style
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/24/06/freemp3/sadilee2006+danhmatchinhminh.mp3 đánh mất chính mình ft. Ron

http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/21/01/freemp3/sadilee2006+ngaymai.mp3 ngay mai
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/25/02/freemp3/sadilee2006+cunhuthenheem.mp3 cu nhu the nhe em ft. AC
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/34/03/freemp3/sadilee2006+0d0ntluvu.mp3 0% don luv u ft. Shadystone
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/34/03/freemp3/sadilee2006+badman.mp3 bad man
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/22/04/freemp3/sadilee2006+b4dwoman.mp3 bad woman ft. chip nho , yoakeen
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/22/02/freemp3/sadilee2006+bantaytrang.mp3 ban tay trang

http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/21/02/freemp3/sadilee2006+tr0nganh.mp3 trong anh ft. hà vy
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/33/04/freemp3/sadilee2006+d0ntrun.mp3
don't run ft. lee7
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/27/04/freemp3/sadilee2006+loz.mp3 Lolz
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/28/02/freemp3/sadilee2006+nuhuncuajo.mp3 nu hôn của gió ft. Yoakeen , Timiss
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/34/05/freemp3/sadilee2006+thizizdedicated2kc.mp3
deicated 2 KC ft. Lonely
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/23/01/freemp3/sadilee2006+dauv0jta0.mp3 đáu với tao
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/34/02/freemp3/sadilee2006+bat0j.mp3 ba tôi ft. Mr.AC
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/25/02/freemp3/sadilee2006+nganng0.mp3 ngẩn ngơ Big Daddy , mango , nastia , Sadi
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/35/03/freemp3/sadilee2006+k0s0aj.mp3 ko sợ ai ft. Lee7 , lonely , KAyT , Lil G
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/34/02/freemp3/sadilee2006+ta0lata0.mp3 tao là tao ft. Black ray
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/34/04/freemp3/sadilee2006+nguojyenbaj.mp3 người yB ft. Eddy huy
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/34/05/freemp3/sadilee2006+radj.mp3 ra đi
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/30/02/freemp3/sadilee2006+3mc0tjn.mp3 em có tin
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/28/01/freemp3/sadilee2006+y0ud0ntkn0wm3.mp3 you don't know me ft. Lee7 , VD , LIl g
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/21/03/freemp3/sadilee2006+dungnhuth3emnua.mp3 dừng như thế nữa em ft. AC
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/23/04/freemp3/sadilee2006+fukusall.mp3 fuk us all
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/30/01/freemp3/sadilee2006+chuhieu.mp3 chữ hiếu
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/25/03/freemp3/sadilee2006+ngu0jhatr0ng.mp3 người hát rong
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/20/03/freemp3/sadilee2006+chamdut.mp3 chấm dứt ft. Yoakeen , Shiver One
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/23/06/freemp3/sadilee2006+lucy3u.mp3 lúc yêu
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/30/05/freemp3/sadilee2006+d3m.mp3 đêm
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/25/03/freemp3/sadilee2006+anhem.mp3 anh... em
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/30/03/freemp3/sadilee2006+y3ulambu0jgj.mp3 yêu làm buòi j`
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/21/06/freemp3/sadilee2006+m0ng.mp3 mong ft. ha vy
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/20/04/freemp3/sadilee2006+w3aredalbband.mp3 we are da LB band
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/31/03/freemp3/sadilee2006+qu3dj3m.mp3 que diêm - ft Yoakeenhttp://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/25/06/freemp3/sadilee2006+mahstyl3.mp3 my style
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/24/02/freemp3/sadilee2006+thucu0j.mp3 thu cuoi' ft. yoaken Linh N
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/24/03/freemp3/sadilee2006+tjmlajgj0tnu0cm4t.mp3 tim` lai jot nuoc mat ft. yaokeen
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/21/05/freemp3/sadilee2006+mahfriends.mp3 mah friends
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/24/02/freemp3/sadilee2006+sexxiignsuperman.mp3 sexxi G n super man ft. Lee's one
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/22/02/freemp3/sadilee2006+shanewsmusic.mp3 New sha's music ft. Neway


http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/27/02/freemp3/sadilee2006+bajhatm0j.mp3bai` hat moi' ( ft hx )
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/30/03/freemp3/sadilee2006+runawayluv.mp3run away luv - ft lee's one
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/31/06/freemp3/sadilee2006+phjatru0ck0l0j.mp3phia truoc ko loi
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/24/01/freemp3/sadilee2006+v4n1ngu0jngayd0.mp3 van 1 nguoi` ngay` do ( ft shadystone)
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/20/04/freemp3/sadilee2006+2c0ndu0ng1l0jdj.mp3 2 con duong` 1 loi di
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/23/03/freemp3/sadilee2006+b0ngh0atrang.mp3 bong hoa trang ( ft yoakeen , ha vy )
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/29/02/freemp3/sadilee2006+1c4un0jremix.mp3 1 cau noi remix
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/22/05/freemp3/sadilee2006+l4ms40anhc0th3remix.mp3 lam sao a co the remix
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/26/01/freemp3/sadilee2006+d0jm4t.mp3 dôi mắt ( ft ha vy )
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/24/05/freemp3/sadilee2006+n0tnh4ccu0j.mp3 not nhac cuoi ( ft Yoaken )
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/21/06/freemp3/sadilee2006+gj4cm0cua4nh.mp3 giac mo cua anh ( ft ha vy )
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/24/03/freemp3/sadilee2006+1c4un0j.mp3 1 cau noi ( ft ha vy )
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/24/06/freemp3/sadilee2006+c0ngj0la.mp3 con gio la ft. ha vy
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/30/03/freemp3/sadilee2006+m0jd3mn0jnh0th3m.mp3moi dem noi nho them ft. ha vy
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/25/06/freemp3/sadilee2006+ngayay.mp3 ngay` ay' ft yoakeen
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/29/01/freemp3/sadilee2006+l0jt4tch02ngu0j.mp3 loi tat cho 2 ng`
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/27/04/freemp3/sadilee2006+tjnhkukhoaj.mp3 tjnh cu khoaj ft oc nho , Rs
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/27/02/freemp3/sadilee2006+l4ms4o4nhc0th3.mp3 lam sao anh co the ft Yoakeen
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/20/01/freemp3/sadilee2006+watstraiwaysakatraigays.mp3 wat's traiway aka traigays ... sady` ft. Drbl
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/28/05/freemp3/sadilee2006+bj3ttru0c3mhemv3r3d0n3.mp3 biet truoc em ko ve .. sady` ft. Yoakeen
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/20/02/freemp3/sadilee2006+djtru0cm0tcu0ctjnh.mp3 - di truoc 1 cuoc tjnh` .. sady` ft. yoakeen`
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/24/06/freemp3/sadilee2006+nhandao.mp3 nhàn dao .. sadi ft.Pika
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/20/05/freemp3/sadilee2006+tuanh.mp3 tu anh --- solo
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/24/02/freemp3/sadilee2006+vabiettruocemkove.mp3 và biết trước em hok? vè ( sady ft. yoakeen)
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/20/05/freemp3/sadilee2006+shadyslovestory.mp3 sady's luv story ( for baby linhgo ^__^)
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/22/04/freemp3/sadilee2006+yeu1nguoihon1nguoi.mp3 iu 1 người hơn 1 người
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/22/01/freemp3/sadilee2006+sauconmuapartii.mp3 sau cợn mưa 2 ( sady ft. Yoakeen)
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/29/05/freemp3/sadilee2006+hoitiec.mp3 hối tiec ( sady , Pika , Kenshin )
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/21/06/freemp3/sadilee2006+noel.mp3 noel dem cảm giác ( Sady ft. BD_T)
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/26/06/freemp3/sadilee2006+phatanloihenthe.mp3 phá tan lời hẹn the ( sady ft. Mesi)
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/25/03/freemp3/sadilee2006+scrluv.mp3 secret Luv ( sady , Pika , kenshin )
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/26/06/freemp3/sadilee2006+sauconmua.mp3 sau cơn mua 1 ( sady ft. minees)
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/22/05/freemp3/sadilee2006+benemhokthayniemtin.mp3 ben em hok thay nièm tin ( Sady , thim , Minees )

--------------------------------------------------------------------------------
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/30/06/freemp3/sadilee2006+hulala.mp3 hu la la ft. yoakeen ha vy
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/29/05/freemp3/sadilee2006+y3ulambu0jgj.mp3 yeu lam` buoi` j`
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/25/03/freemp3/sadilee2006+1ngaydenduj.mp3 1 ngay` den dui
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/27/03/freemp3/sadilee2006+howtokill.mp3 how to kill ft. PhuongCD VD
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/27/03/freemp3/sadilee2006+disspxt.mp3 battle PXT
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/28/04/freemp3/sadilee2006+dungsotaovoimay.mp3 dung so may` voi tao
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/30/06/freemp3/sadilee2006+vi3tninjaz.mp3 vietninja ft. VD NW EJ
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/27/04/freemp3/sadilee2006+dissvietdragon.mp3 diss VD

http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/20/03/freemp3/sadilee2006+6ngay7d3m.mp36 ngay 6 dem
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/23/02/freemp3/sadilee2006+danhch0m0tajd0part2.mp3 danh cho 1 ai do pảt2
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/25/04/freemp3/sadilee2006+sj3unh4np4rt2.mp3 sieu nhan part2
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/23/06/freemp3/sadilee2006+gaysclub.mp3 gay's club
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/24/04/freemp3/sadilee2006+killafan.mp3 killa fan ft lil g kayt
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/23/05/freemp3/sadilee2006+0onumberszeroo0.mp3 Zero ( sady ft. DrBl)
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/31/01/freemp3/sadilee2006+dearfhhwanksta.mp3 Díea FHH ( Andree , lee7 , PhuongCD , sady , Drbl )
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/25/05/freemp3/sadilee2006+danhcho1aido.mp3 dành cho 1 ai do ( hit 1 thòi káka'ka :cuoi: )
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/21/03/freemp3/sadilee2006+yenbaigangz.mp3 ybgangz ( sady ft. Yoakeen ) chac chua ai ngeh bài ne
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/22/02/freemp3/sadilee2006+hippisuk.mp3 hippi suk ( sady ft. Drbl)
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/29/06/freemp3/sadilee2006+gvrhomieboyz.mp3 GVR homieboy ( sady , bdt , PhuongCD , Andree)
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/26/03/freemp3/sadilee2006+watdafuk.mp3 wat da fuk ( sady , Lee7 , kenny) vl track này
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/25/06/freemp3/sadilee2006+hocvoihanh.mp3 go to school ( alex ft. Sady ) funny
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/28/04/freemp3/sadilee2006+gameover.mp3 battle lonely
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/30/01/freemp3/sadilee2006+sieunhan.mp3 sieu nhanka'k'aka ( lonely , lil quizk , sady )
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/30/02/freemp3/sadilee2006+fuck.mp3 alex , jongkay , sady
Sẽ Update liên tục hehe :matlonglanh:Thanks cho tớ nào
 

Kenji ĐếLong

Quy Ẩn Giang Hồ !
:venhtoc: Chưa hết đâu. Còn 1 vài bài nữa như : Ngày mai remix - bản này hay hơn Ngày mai cũ, chỉnh cả melody lẫn rap lại hay hơn rất nhiều .
 
Bên trên