Danh bạ bộ phận "Một cửa" của huyện Đông Anh và các Xã, Thị trấn thuộc Huyện.

iLoVeU

Moderator
Huyện Đông Anh​
04.38838146
Khối 1 - Thị trấn Đông Anh — Đông Anh — Hà Nội


1
UBND Thị trấn Đông Anh
04.39650490
Thị trấn Đông Anh — Đông Anh — Hà Nội

2
UBND Xã Bắc Hồng
04.38836448
Bắc Hồng — Đông Anh — Hà Nội

3
UBND Xã Cổ Loa
04.39611485
Cổ Loa — Đông Anh — Hà Nội

4
UBND Xã Đại Mạch
04.39531742
Đại Mạch — Đông Anh — Hà Nội

5
UBND Xã Đông Hội
04.39611002
Đông Hội — Đông Anh — Hà Nội

6
UBND Xã Dục Tú
04.39611917
Dục Tú — Đông Anh — Hà Nội

7
UBND Xã Hải Bối
04.38810109
Hải Bối — Đông Anh — Hà Nội

8
UBND Xã Kim Chung
04.38810034
Kim Chung — Đông Anh — Hà Nội

9
UBND Xã Kim Nỗ
04.38810003
Kim Nỗ — Đông Anh — Hà Nội

10
UBND Xã Liên Hà
04.38825008
Liên Hà — Đông Anh — Hà Nội

11
UBND Xã Mai Lâm
04.39611003
Mai Lâm — Đông Anh — Hà Nội

12
UBND Xã Nam Hồng
04.38832625
Nam Hồng — Đông Anh — Hà Nội

13
UBND Xã Nguyên Khê
04.38832979
Nguyên Khê — Đông Anh — Hà Nội

14
UBND Xã Tầm Xá
04.38832026
Tàm Xá — Đông Anh — Hà Nội

15
UBND Xã Thuỵ Lâm
04.38815425
Thụy Lâm — Đông Anh — Hà Nội

16
UBND Xã Tiên Dương
04.38832010
Tiên Dương — Đông Anh — Hà Nội

17
UBND Xã Uy Nỗ
04.38832448
Uy Nỗ — Đông Anh — Hà Nội

18
UBND Xã Vân Hà
04.38825013
Vân Hà — Đông Anh — Hà Nội

19
UBND Xã Vân Nội
04.38832302
Vân Nội — Đông Anh — Hà Nội

20
UBND Xã Việt Hùng
04.38832015
Việt Hùng — Đông Anh — Hà Nội

21
UBND Xã Vĩnh Ngọc
04.38810147
Vĩnh Ngọc — Đông Anh — Hà Nội

22
UBND Xã Võng La
04.39530905
Võng La — Đông Anh — Hà Nội

23
UBND Xã Xuân Canh
04.38832004
Xuân Canh — Đông Anh — Hà Nội

24
UBND Xã Xuân Nộn
04.38832017
Xuân Nộn — Đông Anh — Hà Nội
 
Bên trên