Code đếm ngược thời gian- Bộ đếm thời gian ảo

administrator

Administrator
Staff member
Bộ đếm này cho phép bạn đặt 1 thời gian mặc định và nó sẽ tính ngược tới thời điểm đó, demo là cái tớ đang dùng phí trên kìa. Ở đây chỉ cần quan trọng tới phần ghi thời gian thôi. Bạn copy đoạn mã này và nhúng nó vào trang mà bạn muốn hiển thị.
setcountdown(2009,3,26)
Ngày sự kiên,
var occasion="26/3"
var message_on_occasion=" Chào mừng Hội Trại Trường Liên Hà 26/3"
Sửa lại ngày cho phù hợp.

Mã:
<SCRIPT language=JavaScript1.2> 
function setcountdown(theyear,themonth,theday){ 
yr=theyear;mo=themonth;da=theday 
} 
//////////CONFIGURE THE COUNTDOWN SCRIPT HERE////////////////// 
//STEP 1: Configure the countdown-to date, in the format year, month, day: 
setcountdown(2009,3,26) 
//STEP 2: Change the two text below to reflect the occasion, and message to display on that occasion, respectively 
var occasion="26/3" 
var message_on_occasion=" Chào mừng Hội Trại Trường Liên Hà 26/3" 
//STEP 3: Configure the below 5 variables to set the width, height, background color, and text style of the countdown area 
var countdownwidth='600px' 
var countdownheight='40px' 
var countdownbgcolor='transparent' 
var opentags='<font face="Verdana" size="2pt" color="red"><b><large>' 
var closetags='</large></b</font>' 
//////////DO NOT EDIT PASS THIS LINE////////////////// 
var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec") 
var crosscount='' 
function start_countdown(){ 
if (document.layers) 
document.countdownnsmain.visibility="show" 
else if (document.all||document.getElementById) 
crosscount=document.getElementById&&!document.all?document.getElementById("countdownie") : countdownie 
countdown() 
} 
if (document.all||document.getElementById) 
document.write('<span id="countdownie" style="width:'+countdownwidth+'; background-color:'+countdownbgcolor+'"></span>') 
window.onload=start_countdown 
function countdown(){ 
var today=new Date() 
var todayy=today.getYear() 
if (todayy < 1000) 
todayy+=1900 
var todaym=today.getMonth() 
var todayd=today.getDate() 
var todayh=today.getHours() 
var todaymin=today.getMinutes() 
var todaysec=today.getSeconds() 
var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec 
futurestring=montharray[mo-1]+" "+da+", "+yr 
dd=Date.parse(futurestring)-Date.parse(todaystring) 
dday=Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1) 
dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1) 
dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1) 
dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1) 
//if on day of occasion 
if(dday<=0&&dhour<=0&&dmin<=0&&dsec<=1&&todayd==da){ 
if (document.layers){ 
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+message_on_occasion+closetags) 
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close() 
} 
else if (document.all||document.getElementById) 
crosscount.innerHTML=opentags+message_on_occasion+closetags 
return 
} 
//if passed day of occasion 
else if (dday<=-1){ 
if (document.layers){ 
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+"Occasion already passed! "+closetags) 
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close() 
} 
else if (document.all||document.getElementById) 
crosscount.innerHTML=opentags+"Occasion already passed! "+closetags 
return 
} 
//else, if not yet 
else{ 
if (document.layers){ 
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+"Còn, "+dday+ " ngày, "+dhour+" giờ, "+dmin+" phút, và "+dsec+" giây nữa là đến "+occasion+closetags) 
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close() 
} 
else if (document.all||document.getElementById) 
crosscount.innerHTML=opentags+"Còn "+dday+ " ngày, "+dhour+" giờ, "+dmin+" phút, và "+dsec+" giây nữa là đến "+occasion+closetags 
} 
setTimeout("countdown()",1000) 
} 
</SCRIPT>
Tớ đi sưu tầm đấy.:17:
 
Bên trên