Chiết lí sống (kiểu này thì....chết)

†_Gió˜

Thanh Niên Xóm
Sống trên đời này phải biết qúy 4 chữ: Chữ “Phải” để luôn sống và làm theo lẽ phải; Chữ “Thật” để luôn sống thật, không gian dối; Chữ “Khốn” luôn vượt qua mọi khó khăn khốn đốn; Chữ “Nạn” phải giúp đỡ mọi người lúc khó khăn hoạn nạn. Nói tóm lại làm người sống trên đời này phải “Phải Thật ********” thì mới sống được!
 
Bên trên