Chỉ hiện chữ ký 1 lần trong 1 topic

administrator

Administrator
Tìm đoạn sau trong template postbit hoặc postbit_legacy:
PHP:
<if condition="$post['signature']">
Thay thế bằng đoạn sau:

PHP:
 <if condition="$post['signature'] AND !$vboptions['shownsigs'][$post[userid]] AND $vboptions['shownsigs'][$post[userid]] = true">

Tac gia : xemnao
 
Bên trên