Cách gõ công thức toán học (Latex)

administrator

Administrator
Staff member
Có 2 cách:

1. Gõ bằng Mathtype sau đó convert (translate) qua mã Latex.
2. Gõ trực tiếp mã Latex.

Tiếp sau đây là hướng dẫn cách 2:

Sau khi đã cài xong plugin thì việc gõ công thức thực ra khá đơn giản, mọi công thức được đặt trong tag:

[tex] code [/tex]

(Nếu bạn trả lời bằng khung lớn sẽ thấy nút chèn chữ [tex] vào, khỏi phải gõ đi gõ lại...)

Ví dụ cơ bản
1. Phân số

$ \frac{x+1}{x+2}$


Code:

\frac{x+1}{x+2}2. Chỉ số trên, dưới

$ a^n - a_n + a_{i+1}^{n+1}$


Code:

a^n - a_n + a_{i+1}^{n+1}3. Căn

$ \sqrt{2}+ ^n\sqrt{2+k}$


Code:

\sqrt{2}+ ^n\sqrt{2+k}4. Tổng

$ \sum_{i=1}^n a_i $


Code:

\sum_{i=1}^n a_i5. Tích phân

$ \int_0^x f(x)\dx$


Code:

\int_0^x f(x)\dx6. Giới hạn

$ \lim_{x\to 0} f(x)$


Code:

\lim_{x\to 0} f(x)7. Góc

$ \hat{A} + \hat{B}+\hat{C} = 2\pi$

$ hat{ABC}+\hat{BCA}+\hat{CAB} = 2\pi$


Code:

\hat{A} + \hat{B}+\hat{C} = 2\pi

\hat{ABC}+\hat{BCA}+\hat{CAB} = 2\piCách đơn giản hơn nữa là xem cáoh viết Latex code của những người đã typed, bằng cách nhấn vào "quote" và xem code của msg đó. Coi đó như là latex mẫu.

9. Quan hệ lớn bé

$ a = b $

$ a \ne b $

$ a > b $

$ a < b $

$ a \geq b $

$ a \leq b $

$ a \equiv b $


Code:

a = b

a \neq b

a > b

a < b

a \geq b

a \leq b

a \equiv bChú ý:

Trong công thứcở trên, bạn không thể chèn chữ vào, ví dụ

$ xét chuỗi s = "tiếng Việt" $


Code:

xét chuỗi s = "tiếng Việt"sẽ không bị báo lỗi nhưng sẽ không hiển thị đúng. Và hơn nữa, trong bạn không thể dùng unicode/utf8 trong tex tag.

Nếu muốn hiển thị text trong tex tag, bạn dùng như sau

$ \text{Xet ham } f(x) = x^2 + \log x \text{ trong do x la so thuc khong am$


Code:

\text{Xet ham } f(x) = x^2 + \log x \text{ trong do x la so thuc khong amĐiều này hoàn toàn nên tránh và nếu có thể, bạn nên chia/cắt riêng công thức toàn và text ra những phần riêng biệt. Phần text để ngoài tex tag, và có thể dùng unicode, phần công thức, chỉ để trong tex tag

10. Dấu trị tuyệt đối

$|a|$


Code:

|a|Xem thêm:
http://prdownloads.sourceforge.net/vntex/l...vn.pdf?download


----------------------------------
Bài viết có sử dụng tư liệu của bạn vuhung từ "Diễn đàn toán học"

3.1 Giới hạn
Giới hạn sử dụng thẻ \lim , cùng với dấu gạch chân _, hay ^ để biểu diễn biểu thức .


Code:

\lim_{x\to5}\frac{x^2-10x+25}{x^2-7x+10}=0$ \lim_{x\to5}\frac{x^2-10x+25}{x^2-7x+10}=0 $


Code:
\lim_{x\to5}\frac{x^2-10x+25}{x^2-7x+10}=0
$ \lim_{x\to5}\frac{x^2-10x+25}{x^2-7x+10}=0 $

3.2 Đạo Hàm


Code:

f(x)=x^3, \quad
f'(x)=3x^2, \quad
f''(x)=6x, \quad
f'''(x)=6$ f(x)=x^3, \quad $ $ f'(x)=3x^2, \quad $$f''(x)=6x, \quad $$f'''(x)=6 $

Hay ký hiệu Leibniz
$y=\ln x\rightarrow \frac{dy}{dx}=\frac1x $

Hoặc công thức Đạo hàm riêng


Code:
\frac{\partial f}{\partial t}=
\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t}
+\frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}$\frac{\partial f}{\partial t}= \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} +\frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}$


Code:
f'(a)=
\lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$f'(a)= \lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$

3.3 Tổng

Sử dụng thẻ \sum và dấu gạch chân _ cũng như dấu mũ để biểu diễn chỉ số trên.


Code:
\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2}$\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2}$Code:

\sum_{k=1}^nk^2=
\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ \sum_{k=1}^nk^2= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
Code:
\sum_{k=1}^nk^2=
\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ \sum_{k=1}^nk^2= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}
$

Chuỗi số : |r|<1:


Code:
\sum_{k=0}^{\infty}r^k=\frac{1}{1-r}$\sum_{k=0}^{\infty}r^k=\frac{1}{1-r}$

Tích phân sử dụng thẻ \int ,


Code:
\int\ln x\,dx=x\ln x-x+C$\int\ln x\,dx=x\ln x-x+C$

Dấu \ , để cách một chữ cái.


Code:
\int\ln x dx=x\ln x-x+C$\int\ln x dx=x\ln x-x+C$

Tích phân có giới hạn trên và giới hạn giới.


Code:
\int_a^b x^2\,dx=
\frac{b^3}{3}-\frac{a^3}{3}$\int_a^b x^2\,dx= \frac{b^3}{3}-\frac{a^3}{3} $

Tích phân 2 lớp:


Code:
\int_0^{2\pi}\int_0^1 r\,dr\,d\theta$\int_0^{2\pi}\int_0^1 r\,dr\,d\theta$

Nhiều lớp

Code:
\int\int x^2\,dy\,dx,
\qquad
\int\int\int x^2\,dz\,dy\,dx$\int\int x^2\,dy\,dx, \qquad \int\int\int x^2\,dz\,dy\,dx $

Định nghĩa :


Code:
\int_a^bf(x)\,dx
=
\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^nf(x_i^\ast)\Delta x$\int_a^bf(x)\,dx = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^nf(x_i^\ast)\Delta x $

Nếu không muốn dùng \quad, ta có thể dùng \


Code:
\int_0^{2\pi}\
\int_0^1
r\,dr\,d\theta$\int_0^{2\pi}\ \int_0^1 r\,dr\,d\theta $
 
Bên trên