[Tut] Cách chuyển đổi Template từ Joomla! 1.0.x sang 1.5.x

administrator

Administrator
Khi chuyển trang web dùng Joomla! 1.0.x sang 1.5.x thì một trong những việc đầu tiên cần phải làm là chuyển đổi giao diện (Template). Bài viết này sẽ hướng dẫn cách chuyển đổi Template từ Joomla! 1.0.x sang 1.5.x

Chuyển đổi Template từ Joomla! 1.0.x sang 1.5.x chủ yếu chỉ thực hiện việc thay đổi nội dung trong một số tập tin của Template.

Các thay đổi trong index.php:

* Thay _VALID_MOS bằng _JEXEC
* Thay $mosConfig_absolute_path bằng $this->baseUrl
* Thay $mosConfig_live_site bằng $mainframe->getCfg( 'live_site' )
* Thay các dòng lệnh hiển thị chữ echo 'Hello' cố định bằng bằng dòng lệnh echo JText::_( 'Hello' ) có thể chuyển ngữ được.
* Thay mosGetParam bằng JRequest::getVar.
Thí dụ: Thay $id = mosGetParam( $_REQUEST, 'id', 0 ); bằng $id = JRequest::getVar( 'id', 0 );
* Thay mosShowHead(); bằng
* Thay mosMainBody() bằng
* Thay mosLoadModules( $position_name, $style ); bằng <jdoc:include type="modules" name=$position_name style=$style />
* Thay các kiểu ($style) Module của 1.0.x tương ứng với 1.5.x:

-1 => none
0 => table
1 => horz
-2 => xhtml
-3 => rounded

*
Thay thành
*
Thay thành countModules('$position_name ')) : ?>
*
Thêm dòng khai báo css của Joomla! vào giữa cặp thẻ (chung với css của Template)
*
Thêm dòng lệnh hiển thị các thông báo của Joomla! đặt tại vị trí nào tùy ý (thường được đặt phía trên phần nội dung chính)
*
Ngoài ra cần phải lưu ý là Joomla! 1.5.x sẽ tự động nạp sẵn 2 Javascript trong Template thông qua dòng lệnh , nếu Template cũ có nạp các Javascript này thì khi chuyển đổi không cần đến nữa.

Các thay đổi trong templateDetails.xml:

*
Thay bằng
*
Thay bằng
*
Khai báo các vị trí Module ($position_name) được sử dụng trong Template.
*
Thêm các thông số của Template vào nếu có.

Các thay đổi trong css:

*
Xem xét tập tin template_css.css để thêm bớt nội dung cho phù hợp với Joomla! 1.5.x (mở tập tin template.css của các Template 1.5.x khác để tham khảo).
*
Đổi tên tập tin template_css.css thành template.css

Trên đây chỉ là các bước cơ bản để chuyển đổi các Template thông thường, đối với một số Template được thiết kế có nhiều chức năng thì phải chuyển đổi thêm các chức năng này.
 
Bên trên