BẠN LÀ LOÀI đv NÀO

vUI THÔI NHÉ!-CÓ J CÁC BÁC ĐỪNG CHOẢNG E
Số cuối ngày sinh của bạn là số:
1.chó
2.dê
3.ruồi
4.mèo
5.trâu
6.rồng(hên)
7.hổ
8.gián
9.heo
0.khỉ

Bạn sinh tháng:
1.rừng
2.chuồng
3.nước
4.lửa
5.điên
6.già
7.ngu
8.béo
9.khỏe
10.gầy
11.chết
12.khô
Cộng 2 từ trên lại
 

Nobita

Người của công chúng
Khỉ Béo:22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154:
 
Bên trên