Bài tập hay .....không tin a` làm thử coi !

H

H2PR

Guest
Hai gen I và II có chiều dài bằng nhau. Mạch khuôn của gen I có T=1/3A; G=7/9X=7T. Gen II có 2160 liên kết hiđrô tổng hợp phân tử ARN có tỉ lệ A=2U; X=5/3G và U=4/3G. Quá trình sao mã của 2 gen cần môi trường cung cấp 1170 nuclêôtit loại A.
1. Xác định số lượng nuclêôtit từng loại của mỗi gen.
2. Số liên kết hiđrô bị huỷ qua quá trình sao mã của cả 2 gen trên
3. Trên 1 phân tử mARN, khoảng cách giữa các ribôxoom bằng nhau, khoảng cách giữa ribôxom đầu với ribôxom cuối là 240 A. Khi các chuỗi polipeptit mang 50 axit amin thì ribôxom cuối cùng đang ở vị trí nào trên mARN?

:eek:nion-head3: :eek:nion-head3: :13: :13:
 
Bên trên