7 Nhiệm vụ trọng tâm tập trung chỉ đạo trong quý I và cả năm 2010 tại ĐA

iLoVeU

Moderator
Tổ chức thành công các chương trinh, hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội trên địa bàn Huyện, nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân... là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Huyện Đông Anh trong năm 2010.

7 nhiệm vụ cụ thể là:
1. Tiếp tục chỉ đạo nhân dân hoàn thành việc gieo cấy vụ Xuân trong khung thời vụ tốt nhất. Đồng thời chủ động kế hoạch chống hạn cho cây trồng vụ Xuân.

2. Tổ chức thành công các chương trình, hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội trên địa bàn Huyện theo kế hoạch, chú ý tổ chức và quản lý tốt các lễ hội; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

3. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Trước mắt tăng cường kiểm tra, động viên các cơ quan, doanh nghiệp sớm hoạt động trở lại sau những ngày nghỉ Tết.

4. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý đô thị và quan tâm cải thiện chất lượng vệ sinh môi trường.

5. Tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

6. Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

7. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng củng cố quốc phòng, quân sự địa phương.


Nguồn: donganh.hanoi.gov.vn
 
Bên trên