13/9 anh là nhân vật chjnh trong t/Y

thjef.kute

Thanh Niên Xóm
[FLASH]<br><table cellspacing=2 cellpadding=6 border=0 background="http://traikinhbac.com/Skin/TEST/img/blog_bg.gif"><tr><td bgcolor="#FFFFFF"><img src="http://traikinhbac.com/Skin/TEST/img/listen.gif"></td><td><b><font color="#FFFFFF" face="Verdana" size=1><a target=_blank href="http://traikinhbac.com/#Play,41035,Anh-la-nhan-vat-chinh-trong-tinh-yeu-Remix"><font size=4 color="#FFFFFF">Anh là nhân vật chính trong tình yêu (Remix)</font></a><br>Thể hiện: <a target=_blank href="http://traikinhbac.com/#Singer,880,Bjm-Bjm"><font color="#FFFFFF">Bjm-Bjm</font></a></font></b></td></tr></table><br>[/FLASH]
 
Bên trên