1 số động tác cơ bản của locking

procoda

em yêu cô gái hà lan
isolasion
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QMBWZsOHhm4&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QMBWZsOHhm4&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE][YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NJXzMZBQdpk&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NJXzMZBQdpk&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
up
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PCHyb3D93AU&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PCHyb3D93AU&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
down
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/myFLnqCnHMU&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/myFLnqCnHMU&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
twirl
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UvdmQ2_J0GE&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UvdmQ2_J0GE&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
point
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iWwv2BMREsE&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iWwv2BMREsE&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
lock
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Lbottr7WA04&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Lbottr7WA04&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
6step
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4PrG53C00y0&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4PrG53C00y0&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
Scoobie Doo
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RXW4Zz1MPaI&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RXW4Zz1MPaI&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
Skeeter Rabbit
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GvIUadx0IYw&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GvIUadx0IYw&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
Scuba
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5AiEC27dJfQ&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5AiEC27dJfQ&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
 

Lynk[Min]

Thanh Niên Huyện
isolasion
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QMBWZsOHhm4&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QMBWZsOHhm4&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE][YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NJXzMZBQdpk&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NJXzMZBQdpk&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
up
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PCHyb3D93AU&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PCHyb3D93AU&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
down
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/myFLnqCnHMU&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/myFLnqCnHMU&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
twirl
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UvdmQ2_J0GE&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UvdmQ2_J0GE&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
point
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iWwv2BMREsE&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iWwv2BMREsE&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
lock
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Lbottr7WA04&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Lbottr7WA04&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
6step
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4PrG53C00y0&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4PrG53C00y0&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
Scoobie Doo
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RXW4Zz1MPaI&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RXW4Zz1MPaI&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
Skeeter Rabbit
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GvIUadx0IYw&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GvIUadx0IYw&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
Scuba
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5AiEC27dJfQ&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5AiEC27dJfQ&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]


Uầy
Được đấy
Thank cho em phát
:nhaynhay::nhaynhay::nhaynhay:
Mai tiếp tục post nhá
:D
 

procoda

em yêu cô gái hà lan
thế thôi. học được thì học rồi có gì battle học hỏi nhau.:xuy::xuy::xuy::xuy::xuy::xuy::xuy:
 

Lynk[Min]

Thanh Niên Huyện
thế thôi. học được thì học rồi có gì battle học hỏi nhau.:xuy::xuy::xuy::xuy::xuy::xuy::xuy:

Ôi thôi
Đừng có chém
Em tập Break đi rồi chị em mình batter
:))
Cứ tập từ từ thôi nha
Tại chị cũng...có biết cái gì đâu
:nhaynhay::nhaynhay:
 

procoda

em yêu cô gái hà lan
oh. break chịu chết. kô chơi được. đang muốn lock khủng.
 

Big♥LU.GẠCH

Thanh Niên Xóm
bettle còn gi sai huống chi học :nonggheta::nonggheta::nonggheta:
 

Lynk[Min]

Thanh Niên Huyện
bettle còn gi sai huống chi học :nonggheta::nonggheta::nonggheta:

Sặc.
Lại chém
Tiếng mẹ đẻ chưa thạo tất nhiên tiếng Anh phải ghi sai rồi.
:maynha::maynha::maynha::maynha:
 

nabata_baby

Thanh Niên Xóm
nhìn thế này chả muốn tập
 

Big♥LU.GẠCH

Thanh Niên Xóm
sặc biết gì mà tập tập thư rồi không bỏ đựoc thì khổ :chetvoita::chetvoita::chetvoita:
 

Big♥LU.GẠCH

Thanh Niên Xóm
chị nào như thật ý :boirimui::boirimui::boirimui:
 

L-Ping

Thanh Niên Xóm
Chị Ngọc lock ý...:mylove::mylove:
 

L-Ping

Thanh Niên Xóm
Thôi,,,:boirimui: Cố gắng đi ...:colendi::colendi:
 

Big♥LU.GẠCH

Thanh Niên Xóm
ối dồi ôi là dôi tập chưa được lâu mà chị kêu thì em cũng thất nản luôn đấy tập phải chăm vào chứ hjsc:colendi::colendi::colendi::colendi:
 

L-Ping

Thanh Niên Xóm
chị mà tập break áh .. thôi e xin..:chimluon: ngả nón ngả nón..:baiphuc::baiphuc:...
 

Big♥LU.GẠCH

Thanh Niên Xóm
chán bà này quá thấy BR khó lại chuyển sang dance thấy dance khó sang pop thấy pop khó sang C-walk thấy C- walk khó tốt nhất nghỉ :tau::tau::tau::tau:
 
Bên trên