Kết quả tìm kiếm

  1. I

    Sưu tầm skill thất truyền của các môn phái !

    Hacker đại thần công Du dương công là skill hồi phúc hp và mp cho nhân vật nhanh chóng, là tuyệt **nh võ công của Tiểu long Nữ bị thất truyền, tương truyền ai luyện tới tầng 9 là "đăng dây leo" thì sẽ trở thành tuyệt thế dị nhân Tĩnh tọa công là skill hỗ trợ khá tốt, võ công của...
Bên trên