[H]zUn

Họ và tên
[H]zUn

Chữ ký

Đừng đùa với tao..tao dỗi thì chúng mày chết đấy..tao không đùa đâu!
Bên trên