^_k_d_B_h_n_^

audition
Địa chỉ
ai bik>,<
Họ và tên
nghiemthibangbang
Tự nhận xét về bản thân
là người .....(tốt)
Biệt danh của bạn.
bumchiu
Tình trạng quan hệ
nerver
Occupation
học sinh sinh viên

Liên hệ

Yahoo! Messenger
d_v_{o_263@yahoo.com

Chữ ký

Nhà em ở thôn Đung Đưa xã Động Đậy huyện Độnh Đực (nhầm to: huyên Động Lực )
Bên trên